דף הבית
אודות המשרד
תמ"א 38
מאמרים
מהעיתונות
המלצות
צור קשר

בית המשפט ומאבקו בבניה הבלתי חוקית. מאת עו״ד רחלה אלוביק
חוק התכנון והבניה הינו בעל זיקה לשלושה תחומי משפט שונים: המנהלי, הפלילי והאזרחי. כתבי אישום מוגשים מטעם המדינה באמצעות הוועדות המקומיות לבימ"ש לעניינים מקומיים. בעניינים מנהליים כגון תביעת אזרח נגד מוסד תכנוני על נזק שנגרם כתוצאה מהתרשלות המוסד כמו היתר בניה שלא כדין מוגש לבימ"ש לעניינים מנהליים ערעור בזכות לבימ"ש העליון . המחוקק העניק בסעיף 238 ובסעיף 238א(יא) לחוק לרשות מקומית ,לעובדיה ושליחיה סמכות להוציא צו הריסה מנהלי במקרים של בנייה בלתי חוקית ללא צורך בקיומם של הליכים משפטיים המתנהלים בבימ"ש.

השלכות והיבטים להיתר בניה בדיעבד. מאת עו״ד רחלה אלוביק
בהתאם לעקרון החוקיות, רשויות מקומיות הן יציר כפיו של החוק ומוסמכות לעשות רק מה שהחוק מתיר להן במפורש. אם יפעלו מחוץ לגבולות ששרטט החוק יהיו מעשיהן חסרי תוקף. זאת בניגוד לרוב מדינות מערב אירופה שעל הרשויות חל עקרון ה"כושר כללי" המעניק לרשויות זכות ליזום ולפעול בכל תחום הנוגע לקהילה ובלבד שלא תהיה הפרת חוק האוסר זאת . סעיף 27 לחוק מטיל על הוועדה את החובה להבטיח את קיומן של הוראות החוק ושל תקנותיו. מאחר ומועצת הרשות המורכבות מנבחרי ציבור מהווה את מליאה הוועדה ומאחר וראש העירייה בתוקף תפקידו זה מכהן כיושב ראש הוועדה, נוצרת לעתים התנגשות בין החובה החלה על פי חוק לבין רצונו הלגיטימי של מי שתפקידו מותנה בבחירות להיבחר שנית.

הבניה הבלתי חוקית. מאת עו״ד רחלה אלוביק
"הבונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט" ( ירמיהו כ"ב, י"ג).
בניה לא חוקית מוגדרת כבניה של בנין , שימוש או עבודה ללא היתר בניה כדין ו/או בסטיה מההיתר , אשר נמצא בניגוד לחוק, לתקנות, לתכניות המתאר ולתכנית המפורטת החלה על המגרש. האזרח הבונה שלא על פי הליך הרישוי ועל פי התקנים הינו בגדר עבריין בניה בתחום המנהלי והפלילי. העבירה מוגדרת כעבירה של אחריות קפידה אשר היסוד הנפשי הטמון בהן אינו טעון הוכחה,דהיינו, הנחת היסוד היא כי קיים יסוד נפשי מינימלי להתהוות העבירה ועל התביעה להוכיח את היסוד העובדתי בלבד.

מהו היתר בניה. מאת עו״ד רחלה אלוביק
דיני התכנון והבניה המפורטים בחוק מבוססים על פקודת בנין ערים המנדטורית משנת 1936, עד היום נשארו בתוקפן תקנות נוספות מכוח הפקודה 1936 . במהלך השנים הותקנו למעלה משישים תקנות שונות בתחומים שונים שבהם מוסדרים הצדדים ההנדסיים של הבניין והוראות בעלות השלכות בריאות ובטיחות המשתמש. בנוסף לכך, ישנן הוראות תכנוניות הנובעות מעשרות אלפי תכניות מתאר בכל הרמות: ארציות, מחוזיות ומקומיות, המיועדות להסדרת התכנון האורבני המפורט והמהוות חלק מהוראות החוק. כן רשאית הועדה לקבוע תנאים נוספים למתן ההיתר, בכל הנוגע ליציבות הבניין, לעיצובו האדריכלי ולבטיחות הציבור.

היתר בדיעבד -ניגודי עניינים ברשות המקומית. מאת עו״ד רחלה אלוביק
בהתאם לעקרון החוקיות, רשויות מקומיות הן יציר כפיו של החוק ומוסמכות לעשות רק מה שהחוק מתיר להן במפורש. אם יפעלו מחוץ לגבולות ששרטט החוק יהיו מעשיהן חסרי תוקף. זאת בניגוד לרוב מדינות מערב אירופה שעל הרשויות חל עקרון ה"כושר כללי" המעניק לרשויות זכות ליזום ולפעול בכל תחום הנוגע לקהילה ובלבד שלא תהיה הפרת חוק האוסר זאת . סעיף 27 לחוק מטיל על הוועדה את החובה להבטיח את קיומן של הוראות החוק ושל תקנותיו. מאחר ומועצת הרשות המורכבות מנבחרי ציבור מהווה את מליאה הוועדה ומאחר וראש העירייה בתוקף תפקידו זה מכהן כיושב ראש הוועדה, נוצרת לעתים התנגשות בין החובה החלה על פי חוק לבין רצונו הלגיטימי של מי שתפקידו מותנה בבחירות להיבחר שנית.

עבירות בניה-ההתיישנות כטענת הגנה. מאת עו״ד רחלה אלוביק
מלבד טענות ההגנה הקבועה בסעיף 208 (ב) לחוק הקובעות כי תעמוד טענת הגנה לנאשם אם העבירה נעברה שלא בידיעתו או נקט אמצעים נאותים לקיום החוק בבניה הנידונה, קיימת סוגיה נוספת העומדת כמכשול בפני רשויות האכיפה והיא טענת בדבר התיישנות העבירה. כיוון שעסקנן בהיתרים בדיעבד על בניה שבוצעה בעבר, לסוגיית ההתיישנות משנה חשיבות בדיון זה. את טענת התיישנות ניתן לסווג כ"סייג למימוש האחריות הפלילית" ומכאן שהנחת היסוד המונחת בבסיסה היא שהעבירה המיוחסת לנאשמת אמנם בוצעה, ושהאחריות הפלילית בגינה אמנם התגבשה, אלא שאפשרות מימושה של האחריות נחסמה בשל קיומו של סייג שבדין.

עבירות בניה- דרכים לאכיפה ולענישה. מאת עו״ד רחלה אלוביק
קיימים מספר גורמי אכיפה בתחום הבנייה: הוועדות המקומיות והמחוזיות, היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים, אגף הפיקוח במינהל מקרקעי ישראל ומשרד הביטחון בתחומי יהודה ושומרון ומנהלת תאום ופיקוח אכיפה [מתפ"א] אשר במשטרת ישראל שלה סמכות מקבילה . הוועדות אוכפות באמצעות התביעה הכללית המיוצגת ע"י היועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות, הפועלים, בדר"כ, כבא כוחו של היועמ"ש התובע מחוייב להעביר למנהל היחידה הארצית ואל משטרת ישראל את עצם הגשת כתבי אישום בגין עבירות בנייה.

און מחשבים ותקשורת - פיתוח אתרי אינטרנט
מבקרים: 119024הוסף למועדפיםהפוך לעמוד הבית