דף הבית
אודות המשרד
תמ"א 38
מאמרים
מהעיתונות
המלצות
צור קשר

עבירות בניה- דרכים לאכיפה ולענישה
עבירות בניה- דרכים לאכיפה ולענישה
מאת עו״ד רחלה אלוביק
 
 קיימים מספר גורמי אכיפה בתחום הבנייה: הוועדות המקומיות והמחוזיות, היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים, אגף הפיקוח במינהל מקרקעי ישראל ומשרד הביטחון בתחומי יהודה ושומרון ומנהלת תאום ופיקוח אכיפה [מתפ"א] אשר במשטרת ישראל שלה סמכות מקבילה [1]. הוועדות אוכפות באמצעות התביעה הכללית המיוצגת ע"י היועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות, הפועלים, בדר"כ, כבא כוחו של היועמ"ש[2] התובע מחוייב להעביר למנהל היחידה הארצית ואל משטרת ישראל את עצם הגשת כתבי אישום בגין עבירות בנייה.
פרק י' בחוק עוסק בעבירות ובחלופות שונות לעונשין והוראות מפורטות שעניינן אכיפה פלילית. סעיף 204 לחוק הינו סעיף העונשין העיקרי (בזיקה לסעיף 145 לחוק). בסעיף מפורטים ארבעה מצבים בהם נעשית עבירה ולכל אחת ענישה נפרדת: ביצוע בלא היתר של עבודה או שימוש במקרקעין[3] , ביצוע או שימוש בסטייה מהיתר או תוכנית , שימוש חורג ובניה על קרקע חקלאית. סעיף 208 לחוק מפרט את הגורמים האחראים על העבודה והשימוש הטעונים היתר שהם: הקבלן, האדריכל, המהנדס, בעל המקרקעין או בעל ההיתר ועוד.
מספר דרכים קבע המחוקק לאכיפה ולענישה: א. באמצעות הליך המנהלי מחוץ לכותלי ביהמ"ש שהינו בסמכות הרשות ע"י הטלת צו הפסקה הפסקת עבודה בסעיפים 224, 225א', 226, 227, 228, 229, 230, 35, 236, 237 לחוק או צו הריסה לאלתר בסעיפים 231, 233, 234, 235,  238א, 241 לחוק.  כן ניתנו בידי הרשות סמכויות מרחיקות לכת כגון זכות מעצר לפי סעיף 254 לחוק ללא צו מבימ"ש. החוק  הינו בעיקרו חוק שלילי במובן שעל פיו לא חלה חובה על הוועדה לפעול, אלא רק ניתנת לה סמכות לפעול, המחוקק נתן בכך שקול דעת לרשות אם לפעול אם לאו.   ב. באמצעות הליך מנהלי המתקיים בבתי המשפט ע"י צו הפסקה שיפוטי[4]  שהוראותיו מפורטים בסעיפים 239, 240, 241 לחוק, צו הריסה שיפוטי שהוראותיו מפורטים בסעיפים 242, 243, 244, 245   לחוק וכן צו זמני למניעת פעולות הכנה לבניה או לשימוש ללא היתר בסעיפים 246, 247, 248, 249 לחוק. דרכי הערעור על הצווים מפורטים בסעיפים 250, 251 . סעיף 205 לחוק מונה אמצעים נוספים העומדים לרשות ביהמ"ש בשעת מתן גזר הדין וביניהם: השבת המצב לקדמותו, הכשרת בניה בדיעבד, איסור המשך הנאה מפירות העוול . ג. באמצעות ההליך הפלילי שהוראותיו מפורטות בסעיפים 204, 205, 206, 207א, 207ב, 208, 209, 209א, 210, 212,213, 219, 219, 221 לחוק. לפי סעיף 11 לחוק סדר הדין הפלילי[5]  המאשימה היא המדינה אשר תיוצג ע"י תובע מטעמה. המסלול הינו מקביל למסלול המנהלי, דהיינו, נקיטה בהליך מנהלי אינה פוטרת מאחריות פלילית[6].  ד. מסלול אחר הינו הליך לפי סעיף 212 לחוק - מתן צו הריסה בלא הרשעה, בהתמלא התנאים המפורטים בסעיף[7].
אמצעי מנע  נוסף מפני בנייה בלתי חוקית נקבע בסעיף 157א לחוק, כי חל איסור על "חברות התשתית" לחבר מבנה לחשמל, מים ולתשתית טלפון אם לא נתקבל אישור על-כך מאת הרשות המאשרת, שהיא יו"ר הוועדה המקומית (או יו"ר ועדת המשנה) יחד עם מהנדס הוועדה. האישור ניתן בטופס 4 שבתקנות הבנייה. שלב פיקוח נוסף על הבנייה שנקבע בדין הוא שלב קבלת תעודת גמר, הניתנת לבעל ההיתר על-ידי מהנדס הוועדה המקומית, והמעידה כי העבודה נושא ההיתר הושלמה בהתאם לו (תקנות 1 ו-21 לתקנות הבנייה). בקשה לתעודת גמר יש להגיש לכל המאוחר שנה לאחר קבלת אישור טופס 4.
כאשר מתבצעת בנייה בלתי חוקית, מוסמכת, כאמור, הוועדה על לפי סעיף 238א  לחוק להוציא צו הריסה מנהלי ללא צורך בהסתמכות על צו בימ"ש[8] . לצו זה שני מסלולים: צו ההריסה הניתן אם לא היה ציות לצו ההפסקה המינהלי[9].  וצו ההריסה המכוון כלפי מבנה בלתי חוקי שבנייתו טרם הושלמה וטרם אוכלס המבנה, או שהבנייה הסתיימה והאכלוס נעשה זמן קצר קודם למתן הצו כמפורט בחוק[10]. צו מינהלי זה עומד בתוקפו משך זמן קצר וקצוב כמפורט בחוק[11]. סמכות זו ניתנה כדי למנוע בניה בלתי חוקית המתבצעת בפועל, לאפשר קיצור  הליכים תוך הימנעות ההסתמכות על הרשות המבצעת ובכך נמנע מצב של מבנה המהווה מפגע אסטטי, תברואתי, תשתיתי, בטיחותי וכו' כשאין דרך לאשרו.  בפועל, הוועדה אינה מפעילה סמכותה להוצאת צוי הריסה, כאשר מוקם מבנה ללא היתר המנוגד לחוק אך ישנו הסיכוי הקלוש כי יהיה ניתן לאשרו בהליך רגיל של הגשת בקשה להיתר בדיעבד או בהליך של הגשת שינוי לתכנית מתאר או תכנית מפורטת ולאחריה הגשת בקשה להיתר בדיעבד,כי אז לא תופעל הסנקציה של הריסת המבנה.במקרים אלה, מסתפקת הרשות בצו הפסקת עבודה שהשלכותיו קשות אך אינו בלתי הפיך כצו הריסה. לעיתים, הפיקוח שמפעילה הוועדה לא יעיל דיו ועבירות הבנייה התגלו רק בשלב בנייה מתקדם, לעתים רק לאחר שהוגשו תלונות בגינן.
בדו"ח ועדת בר-לב[12] נקבע כיקייםחסר כוח-אדם בכל רשויות הבנייה העוסקות במתן היתרי בנייה, בפיקוח על התכנון והבנייה ובאכיפה.  כ"כ נקבע כי המשטרה מגיבה באדישות על עבירות בתחום הבנייה, הרשויות אינן מקיימות את הוראות החוק, אינן בודקות היבטים שונים של דרישות החוק ומעל לכול – יש שהן עצמן מפירות את דיני התכנון והבנייה ובונות מבנים ללא היתר. למיגור תופעה זו לא די בהטלת קנסות ובהוצאת צווי הריסה, שכן המציאות מלמדת שהצווים בדרך כלל אינם מבוצעים והרשויות אינן עושות כמעט דבר אפקטיבי להביא לביצועם, ומשכך אין בהם כדי להרתיע עבריינים פוטנציאליים. רק הטלת עונשי מאסר לריצוי בפועל יכולה להביא לשינוי מציאות עגומה זו. רוב האנשים יירתעו מלבנות ללא היתר, אם יידעו שהם עלולים להישלח אל מאחורי סורג ובריח. כן קבע הדו"ח כי התופעה החריפה  עם השנים והאשם מצוי בין היתר בוועדות התכנון, שאינן ששות לבקש הטלת עונשי מאסר בפועל. אפילו במקרים בהם תלוי ועומד נגד נאשם מאסר על-תנאי בר הפעלה, מבקשת המאשימה בדרך כלל להאריך את התנאי ולא להפעילו.הוועדה המליצה  לייעל את הטיפול בעבריינות בתחומי התכנון והבנייה ולצמצם את משך הזמן לאכיפה, להחמיר את הענישה, לשפר את ההרתעה ולקיים צווים מינהליים ושיפוטיים, ולשם כך היא ממליצה להשלים את ביצוע התיקונים בחוק התכנון והבנייה בכל הקשור לשכלול כלי האכיפה, לרבות קביעת עונשי מינימום, סנקציות חובה כלכליות ועוד.  
הוועדה לבדיקת הבניה הבלתי-חוקית[13] (להלן "דו"ח גזית") טענה כי הגורמים העיקריים לבעיות בטיפול בתופעת הבניה הבלתי-חוקית הם כי הטיפול בנושא מוטל על יחידות וגופים רבים ברחבי המחוז ולמעשה לא קיימת כתובת אחת הרואה את הבעיה כמכלול, חלק מהטיפול דורש פעולה מקבילה של יותר מגוף אחד ובשל סדר עדיפויות שונה ישנה תחושה של חוסר סיוע הדדי ושל מערכת הפועלת בצורה לא-מתואמת.
המגמה  מאז ומתמיד היתה של החמרה באכיפה והענישה ושיעור ניכר מתיקוני החוק אין ענינו אלא בשיפור דרכי האכיפה[14].  תיקון 43 לחוק[15] היה השינוי העיקרי בסעיפי החוק המתייחסים לענישה בסעיפים 204, 217, 237, 240 . לדוגמא: סעיף 204 המקורי הטיל עונש של קנס או מאסר 6 חודשים בעבירת בניה או שימוש בניין ללא היתר, לאחר התיקון העונש שונה לקנס או מאסר שנתיים וקנס או מאסר נוסף על עבירה מתמשכת.
 בהחלטת הממשלה במרץ 2003 [16] שכירות והוצאות פחת, על אף שמדובר במבנים אשר נבנו ו/או  נעשה  בהם  שימוש בלא היתר ו/או בסטייהמהיתר לפי  החוק, והכל  בקשר עםהנחיותיה בעניין אי הכרה בהוצאות בלתי חוקיות. 2. להטיל על השר לביטחון הפנים ועל המפקח הכללי של משטרת ישראל לפעול להגברת הסיוע מצד המשטרה לאכיפת החוק ע"י העמדת שוטרי יחידת מתפ"א (מנהלת תיאום פעולות אכיפה), ע"י פעילות לאיתור התחלות בניה לרבות חקירות, פתיחתתיקים, הדבקת צווים ומסירת צווים וסיוע  במבצעים להריסת מבנים. הוחלט כי במטרה להביא להגברת הפיקוח והאכיפה של דיני התכנון והבניה ומניעת שימוש שלא כדין במקרקעי ציבור יש לאחד את גופי הפיקוח והאכיפה, בשלב הראשון במסגרת של מינהלה זמנית ובשלב השני כיחידת סמך אשר תתמקד בטיפול בעבירות בניה ובפלישות למקרקעי ציבור. היחידה שתוקם תורכב מהיחידה הארצית לפיקוח על הבניה במשרד הפנים, היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים ("הסיירת הירוקה") ואגף הפיקוח במינהל מקרקעי ישראל. כן, תוקם יחידה משטרתית אשר תפקידה היחיד יהיה לסייע ליחידת הסמך שתוקם בביצוע תפקידה ועל-פי דרישותיה. לרשות היחידה תוקם מערכת מידע גיאוגרפית לצורך מיפוי העבירות על חוקים שבתחומי אחריות היחידה, תוך התמקדות בעבירות על חוק התכנון והבניה ותפיסת מקרקעי ציבור שלא כדין. כמו כן יקודמו תיקוני חקיקה מתאימים בנושא בלימת הבניה הבלתי-חוקית, וענישה במקרים של עבירה חוזרת[17]. בשנת 2008 בהחלטת ממשלה [18] נקבע כי יש להגביר את האכיפה, זאת  ע"י מספר פעולות: 1. להנחות  את רשות המסים לבחון את שינוי מדיניותה הנוהגת. על פיה מוכרות לצרכי מס (מס  שבח, מס הכנסה ומע"מ) הוצאות בניה, הוצאות
בשנת 2008  אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק של ועדת שרים לענייני חקיקה[19],  הקוראת להחמרת הענישה על עבירות הבנייה במטרה לחזק את מערכת אכיפת החוק.  לפי תיקון זה, בין היתר, מוצע  להחמיר בעונשי המאסר לעברייני הבנייה למאסר שלש שנים במקום מאסר שנתיים ובסעיף 204(2) יוחמר העונש משנה לשנתיים. כן מוצע להחמיר את הענישה הקבועה בסעיף 210 לחוק ולשנות ממאסר שנה למאסר של שנתיים. גם לסעיף 212 לחוק בדבר צו הריסה ללא הרשעה הוצע תיקון המרחיב את תחולת הסעיף כך שתהיה האפשרות לתת את הצו אם ישנה הצדקה מטעם ציבורי חשוב ולא רק אם אין ענין לציבור. כן הוצע להתאים את כפל המס לסעיף 63(א), 63(ב) לחוק העונשין[20]  כחלק מהתיקון אמור מבקש צו עיכוב הריסת המבנה להפקיד ערבויות כספיות בכך יחויב בשל ההוצאות שייגרמו בביצוע הצו, במידה ויבוצע. שינוי נוסף עוסק באי ביצוע צווי הריסה ע"י ועדות מקומיות, במצב שכזה בסמכות המדינה לנקוט בהליכים לאכיפת החוק בתחום מרחב התכנון של אותה ועדה מקומית, כך שאם נמצא כי הועדה איננה ממלאת אחר תפקידיה בתחום אכיפת החוק  תפעל הועדה המחוזית במקומה, בכך מאפשר החוק לגורמי אכיפה ארציים להתערב במקרים בהם הוועדה נמנעת מטעמים פוליטיים מלהשליט את הסדר בתחומה. בימים אלה שוקדת הממשלה על רפורמה המאפשר חיוב פי ארבעה מטובת ההנאה, להכפיף את כל הסעיפים בדבר צווים מנהליים לעבירות המנויות בסעיף 204 לחוק כולל שימוש במקרקעין.כ"כ הרחבת אמצעי האכיפה ע"י שינוי סעיף 257 לגבי סמכות כניסה למקרקעין של פקיד עירייה כך שיותאמו סמכויות המפקחים להיכנס למקרקעין לסמכויות שוטר על פי חוק סדר דין פלילי (סמכויות אכיפה ומעצרים),[21] ועל פי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש).[22][23] בתחום חוק התכנון והבניה ובין היתר גם להסדרת האכיפה והענישה על בניה בלתי חוקית.  
 


[1] על פי סעיף 254 לחוק רשאית אף לעצור מי שאינו מקיים צו הפסקה שיפוטי או מנהלי ללא צו בימ"ש. 
[2] סעיף 258 לחוק "... לפי פרק י' ייצג את הוועדה מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך."
[3] "(א)   המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר לפי חוק זה או תקנה על פיו, דינו - קנס או מאסר שנתיים, ובעבירה נמשכת - קנס נוסף מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה ..."
[4]אין כל מניעה כי האזרח הרואה עצמו נפגע בגין הבניה הבלתי חוקית לייזום הגשת צו הפסקה שיפוטי.
[5]  חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ס"ח 43.
[6] ראה סעיפים 233, 238א(יב) לחוק .
" [7]( 1)אין למצוא את האדם שביצע את העבירה; (2)   אי-אפשר או בלתי מעשי הוא למסור לו הזמנה לדין;(3)   מי שהיה בעל הבנין בשעת ביצוע העבירה וביצע אותה איננו בעל הבנין עוד; (4)   אין להוכיח מי ביצע את העבירה; (5)   מי שביצע את העבירה מת או איננו בר-עונשין מסיבות שאין בהן כדי לעשות את פעולתו חוקית"
[8]סעיפים 224- 238א לחוק.
[9]ליתר התנאים להוצאת צו הריסה מינהלי זה, ראה סעיף 231 לחוק .
[10]סעיף 238א לחוק .
[11]סעיף 238א (ט) לחוק.
[12]ועדת ההיגוי ליישום דוח ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים , לעיל ה"ש 37, בעמ' 107-130.
[13] הוועדה לבדיקת הבניה הבלתי-חוקית, לעיל ה"ש 33.
[14] (תיקון מס' 9) התשל"ח-1978,  (תיקון מס' 43) התשנ"ה-1995, (תיקון מס' 69) התשס"ד-,2004, (תיקון מס' 68) התשס"ד-2004, (תיקון מס' 60) התשס"ב-2002, (תיקון מס' 25) התשמ"ח-1987.
[15] (תיקון מס' 43) התשנ"ה-1995, ס"ח 450.
[16] החלטה 85 של הממשלה ה-30 (25.3.2003).
[17] החלטת מס' 2386(תמ/51) של הממשלה ה-29 (1.8.2002). (בעקבות החלטה מס' תמ/51 של ועדת השרים לתיאום, מינהל וביקורת המדינה (9.7.2002)).
[18]החלטה מס'  3997 של הממשלה  ה-31 "הגברת האכיפה של חוק התכנון והבניה" 24.8.2008. ראה גם: החלטה מס' 2216 של הממשלה ה-31 " יעדים לייעול הטיפול בבניה בלתי חוקית" (12.08.2007) ובאותו נושא: החלטה מס' 963 של הממשלה ה- 32 (26.11.2009). 
[19]הצעת חוק התכנון והבניה ( תיקון מס' 87), התשס"ח-2008, ה"ח 728.
[20]חוק העונשין, התשל"ז-1977, ס"ח 226. 
[21]חוק סדר דין פלילי (סמכויות אכיפה ומעצרים), התשנ"ו-1996, ס"ח 338
[22]פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], התשכ"ט-1969, ס"ח284
[23]החלטה  מס' 777 " הרפורמה לשיפור וייעולתחום התכנון והבנייה " , לעיל ה"ש 15.
חזרה ל "מאמרים"
חזרה לראש הדף
    און מחשבים ותקשורת - פיתוח אתרי אינטרנט
    מבקרים: 119024הוסף למועדפיםהפוך לעמוד הבית